asystent dydaktyczny – 1 etat

Wydział Biomedyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Żywienia Klinicznego Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Biomedycznego ul. Doktora Witolda Chodźki 7, 20-093 Lublin w terminie do 22 sierpnia 2022 roku. Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się: Posiadania tytułu zawodowego lekarza. Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego. Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego. Posiadania dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 w związku z § 13 Zarządzenia nr 133/2021 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie dla stanowiska asystenta w grupie dydaktycznej (120 punktów łącznie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne za 4 lata, w tym, co najmniej 40 punktów z oceny studentów). Preferowane kompetencje kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko: Posiadanie doświadczenia w pracy w poradni zajmującej się leczeniem żywieniowym, (co najmniej rok). Posiadanie doświadczenia w leczeniu żywieniowym w warunkach szpitalnych i domowych. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Biomedycznego z oryginałem do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie. Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

link do ogłoszenia: http://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,13218,konkurs-na-stanowisko-asystenta-dydaktycznego-w-zakladzie-zywienia-klinicznego-katedry-dietetyki-i-bioanalityki-wydzialu-biomedycznego-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.adamek@umlub.pl