asystent dydaktyczny

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: językoznawstwo

 

 

D z i e k a n

Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO

w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków

w Instytucie Językoznawstwa

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.       posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii włoskiej, italianistyki lub filologii romańskiej ze specjalizacją włoską,

2.       posiadanie uprawnień do nauczania języka włoskiego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek,

3.       biegła znajomość języka włoskiego (poziom co najmniej C1),

4.       wymagane doświadczenie w pracy nauczycielskiej: umiejętność prowadzenia zajęć z szeroko pojętej praktycznej nauki języka włoskiego jako obcego (gramatyka, konwersacja, redakcja tekstu, sprawności zintegrowane) na wszystkich poziomach nauczania.

 

 

Dodatkowe atuty:

1.          osiągnięcia w pracy dydaktycznej (np. wyróżnienia, nagrody, przygotowanie uczniów/studentów do olimpiad i konkursów),

2.          umiejętność pracy w zespole,

3.          kreatywność, samodzielność, predyspozycje do pracy naukowej (ewentualne osiągnięcia),

4.          znajomość języka francuskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusza personalnego kandydata,
 4. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 5. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 6. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 7. szczegółowy spis dodatkowych osiągnięć dydaktycznych,
 8. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).
   

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,

w terminie do dnia 16 lutego 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 lutego 2023 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Lublin, dnia 17 stycznia 2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnh@kul.pl