asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
w Katedrze Postępowania Karnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

 

– posiadanie tytułu zawodowego magistra prawa w zakresie nauk prawnych;

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

– posiadanie dorobku naukowego w zakresie procesu karnego w postaci publikacji w czasopismach punktowanych wg wykazu Ministra Edukacji i Nauki;  

– czynny udział (z referatem) w konferencjach naukowych;

– doświadczenie dydaktyczne  w prowadzeniu zajęć z przedmiotów: postępowanie karne, postępowanie karne skarbowe, postępowanie w sprawach o wykroczenia, międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karnych;

– dobra znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na poziomie pozwalającym na samodzielne studiowanie literatury obcojęzycznej, udokumentowana znajomość przynajmniej jednego z wymienionych języków;

– aplikowanie o grant badawczy do zewnętrznej instytucji (np. NCN, NAWA);

– zaawansowany stan pracy nad rozprawą doktorską potwierdzony opinią opiekuna naukowego.

 

 II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu magistra;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz publikacji naukowych;

– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2022 r. do dnia
30 września 2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 16 sierpnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 9 września 2022 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.igras@poczta.umcs.lublin.pl