asystent naukowo – dydaktyczny

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Zwierząt,

Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii

Ocena co najmniej „dobra” z zajęć z zakresu „Diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej ” podczas studiów

Zainteresowanie szczególne dermatologią weterynaryjną i chęć rozwoju naukowego w tym kierunku

Biegła znajomość j. angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych (certyfikat B2 lub C), mile widziana znajomość i innych języków,

Kultura w kontaktach interpersonalnych i zgodna umiejętność pracy w grupie,

 

Wykaz dokumentów:

Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Życiorys
Kwestionariusz osobowy
Odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie
Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego
Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy
Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, pokój nr 316, w terminie do dnia 28 lutego 2022 r do godziny 12.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 marca 2022 r.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.medwet@up.lublin.pl