Asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–   posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;

–   posiadanie minimum rocznego doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami;

–   doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie prawa konstytucyjnego;

–   posiadanie predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej, potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

–   czynny udział w życiu naukowym (wystąpienia na konferencjach i sympozjach naukowych);

–   doświadczenie organizacyjne, czynny udział w pracach studenckich kół naukowych;

–   posiadanie dorobku naukowego w zakresie prawa konstytucyjnego, w szczególności w obszarze dotyczącym ochrony praw i wolności jednostki;

–   doświadczenie w zakresie legislacji;

–   doświadczenie praktyczne związane z wykonywaniem wolnych zawodów prawniczych;

–   biegła znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego -potwierdzone certyfikatem;

–   biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

   – podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

   – odpis dyplomu doktora;

   – kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

   – wykaz publikacji naukowych;

   – wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

   – oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.);

   – oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku zatrudnienia;

   – oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

–    opinia o predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Prawa i Administracji /pok. 204/

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,  20-031 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 17 stycznia 2022 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 20 stycznia 2022 r.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.igras@poczta.umcs.lublin.pl