Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

PCB-1222A – 49/2021                                                         

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Logopedii
i Językoznawstwa Stosowanego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu;

– ukończenie studiów na kierunku logopedia z audiologią;

– posiadanie dorobku naukowego zakresie w surdologopedii (w tym głównie: zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego) z możliwością afiliowania publikacji w czasopismach punktowanych przy UMCS;

– posiadanie minimum 2 lat praktyki w pracy logopedy/audiologa poza szkołami wyższymi, w placówkach zajmujących się terapią;

– doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym oraz posiadanie predyspozycji do pracy badawczej, potwierdzonych opinią samodzielnego pracownika badawczo – dydaktycznego;

– plany prowadzenia badań w zakresie dyscypliny językoznawstwo, które dotyczyłyby patologii mowy.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis albo uwierzytelnioną kopię dyplomu doktora;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz publikacji naukowych;

– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– opinię osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 

o predyspozycjach do pracy dydaktycznej i naukowej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2021 r.
do dnia 30 września 2023 r. w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Humanistyczny

Instytut Filologii Polskiej /pok. 205/

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu –  30 czerwca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 5 lipca 2021 r.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych . Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych
na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

Lublin, dnia 31 maja 2021 r.

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.puzio@poczta.umcs.lublin.pl