Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwerystet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

K O N K U R S    O T W A R T Y

na stanowisko

 Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Architektury Krajobrazu

 

WARUNKI KONKURSU

Wymagania stawiane kandydatowi:

·         wykształcenie wyższe – stopień doktora z zakresu dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo lub architektura i urbanistyka, specjalność architektura krajobrazu;

·         udokumentowany dorobek naukowo-twórczy z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu;

·         predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej;

·         minimum 2-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;

·         doświadczenie w pracy zawodowej na stanowisku projektanta, bądź asystenta projektanta (co najmniej 2-letnie) w zakresie architektury krajobrazu;

·         doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu architektury krajobrazu;

·         dobra znajomość języka angielskiego;

·         umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office, Corel, Auto CAD, Adobe Photoshop, grafika 3D;

·         nienaganna postawa etyczno-moralna;

·         umiejętność pracy w zespole;

·         pełna dyspozycyjność;

·         dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i procesu badawczego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/);

·         dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie;

·         wykaz dorobku naukowego;

·         inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

·         oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/);

·         oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/);

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

·         w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.08.2021 r. w Dziekanacie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 451, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 65 05).

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:

19 września 2021 r. (ok. miesiąca od terminu zakończenia konkursu).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl