Asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

PCB-1222A-46/2022

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Chemii Teoretycznej w Instytucie Nauk Chemicznych na Wydziale Chemii UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra chemii;

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo‑dydaktycznego;

– doświadczenie w zdobywaniu i realizacji projektów badawczych finansowych ze źródeł zewnętrznych;

– doświadczenie w pozyskiwaniu grantów obliczeniowych oraz znajomość systemu kolejkowego SLURM, umiejętność pracy na superkomputerach (np. Prometeusz, Tryton, JURECA);

– biegła znajomość programowania w języku Fortran, C++, Python oraz metod numerycznych;

– doświadczenie w symulacjach komputerowych metodami dynamiki molekularnej oraz Monte Carlo;

– biegła znajomość pakietów symulacyjnych LAMMPS i GROMACS do symulacji metodami dynamiki molekularnej oraz umiejętność modyfikacji i kompilacji ich kodów źródłowych;

– znajomość zaawansowanych metod termodynamiki statystycznej;

– doświadczenie w modelowaniu układów nanostrukturalnych z wykorzystaniem standardowych pól siłowych, potencjałów wielociałowych oraz „rzeczywistych” pól siłowych (np. woda, OPLS);

– znajomość i doświadczenie w stosowaniu parametrów porządku charakteryzujących lokalne uporządkowanie struktur krystalicznych (np. parametr Steinhardta, Lechnera-Dellago, CHILL+);

– bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu albo inny dokument (uchwała, zaświadczenie) potwierdzający uzyskanie tytułu magistra;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz publikacji naukowych;

– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, pokój 16A

20-031 Lublin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Chemii Teoretycznej.”

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 21 września 2022 r., decyduje data wpływu dokumentów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 30 września 2022 r.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instnaukchem@poczta.umcs.lublin.pl