asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

DZIEKAN
Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych i Geoinżynierii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

 

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku Budownictwo, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • doświadczenie w branży geotechnicznej (wykonywanie badań, opracowywanie dokumentacji, projektowanie geotechniczne),
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu Microsoft Office,
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego,
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • wstępne sformułowanie zainteresowań badawczych.

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie),
 • list motywacyjny,
 • życiorys zawodowy (w tym informacje o działalności dydaktycznej i organizacyjnej),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe,
 • udokumentowane informacje o ukończonych kursach i znajomości języków obcych oraz doświadczeniu projektowym,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (w załączeniu),
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (w załączeniu).

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w:

Sekretariacie Wydziału Budownictwa i Architektury, pok. 104, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin

lub

w formie elektronicznej: wb.sekretariat@pollub.pl,

w terminie do 12 czerwca 2023 r.

Zatrudnienie na stanowisku asystenta od 01 października 2023 r.
 

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wb.sekretariat@pollub.pl

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close