asystent

Wydział Mechaniczny - Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Politechnika Lubelska
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Dziekan
Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko

ASYSTENTA w KATEDRZE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej i podpiszą oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, dotyczące zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończenie studiów II stopnia z oceną na dyplomie 5.0 na kierunku technicznym (Mechanika i Budowa Maszyn lub na kierunku pokrewnym (Inżynieria Produkcji, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, itp.),
 • wstępny dorobek publikacyjny (publikacje naukowo – badawcze – min. 5 publikacji indeksowanych w Web of Science lub Scopus),
 • indeks Hirscha na poziomie min. IH=3 (wg Web of Science),
 • udział w konferencjach naukowych (min. 1 (ew. kongresach lub sympozjach)),
 • potwierdzona znajomość problematyki dotyczącej mechaniki i budowy maszyn lub inżynierii produkcji (np. staże, praktyki przemysłowe, szkolenia, kursy, umowy o pracę),
 • znajomość problematyki badawczej prowadzonej w jednostce zatrudniającej,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • osiągnięcia o charakterze naukowym lub związanym z nauką, ewentualnie dydaktyką
  (np. nagrody, wyróżnienia, udział w badaniach, projektach naukowych, recenzje publikacji naukowych, itp.),
 • umiejętność obsługi programów do analizy danych (typu: pakiet MS Office, Statistica, itp.), programów CAD/CAM (typu: Solid Edge ST, Siemens NX, Catia, itp.), obsługa programów obliczeniowych (typu: Matlab, Mathcad, Abaqus, itp.),
 • znajomość podstaw programowania maszyn CNC w systemie Siemens (Sinumerik) lub/i Heidenhain, lub/i Fanuc, itp.,
 • umiejętność obsługi podstawowej obrabiarek sterowanych numerycznie  CNC,
 • potwierdzona znajomość języka angielskiego,
 • potwierdzona biegła znajomość języka polskiego – w przypadku kandydatów,
  dla których język polski nie jest  językiem ojczystym.
   

Wykaz wymaganych dokumentów

 • pisemne zgłoszenie do konkursu,
 • formularz dotyczący klauzuli RODO,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej,
 • oświadczenie kandydata upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego,
 • potwierdzenie odbycia stażu(y), kursu (ów), szkolenia (ń), ew. dokument(y) potwierdzający (e) doświadczenie przemysłowe,
 • program działań na stanowisku asystenta,
 • udokumentowana informacja o publikacjach, patentach i zgłoszeniach patentowych, wykonanych recenzjach.

 
Dokumentację należy złożyć do dnia 24 maja 2021 r. w:
Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 36, pok. 108, 20-618 Lublin

mail kontaktowy: j.jozwik@pollub.pl

link do strony: http://wm.pollub.pl/pl/wydzial-mechaniczny/konkursy-awanse-praca

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na j.jozwik@pollub.pl