aystent w grupie badawczej

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Katedry Nauk Podstawowych
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/ drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin w terminie do dnia 23 grudnia 2022r.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera kierunku biotechnologia, biologia, biomedycyna.
 • Posiadania dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 w zw. z §17 Zarządzenia 133/2021 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie – dla stanowiska asystenta w grupie badawczej (180 pkt -suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 45 pkt – analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie),
  Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego. Doświadczenie zagraniczne (dla kandydatów z Polski).
   

Kompetencje preferowane:

 • Dobra praktyczna i teoretyczna znajomość technik biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej.
 • Doświadczenie w technikach hodowli komórkowych ssaków, znajomość protokołów hodowli w warunkach 3D będą uznane za dodatkowy atut.
 • Doświadczenie w testach in vivo.
 • Umiejętność pracy w zespole jak również pracy indywidualnej.
 • Doświadczenie w aplikowaniu o granty.
   

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana,
 Wzór formularza

C.V. – formularz,
 Wzór formularza

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 Wzór formularza
Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 Wzór formularza
Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej,
 Wzór formularz
Oświadczenie o niekaralności,
 Wzór formularza
Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 Wzór formularza
Oświadczenie o dyscyplinie
Wzór formularza
Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, magistra inżyniera kierunku biotechnologia, biologia, biomedycyna.
Karta ewaluacji w obszarze badawczym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia,
 Wzór formularza
Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji za ostatnie 4 lata,
Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. 
 

Jeżeli dotyczy kandydatów:

Zaświadczenie potwierdzające praktyczną i teoretyczną znajomość technik biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej,
Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie w technikach hodowli komórkowych ssaków, znajomość protokołów hodowli w warunkach 3D,
Informacja na temat doświadczenia w pracy w zespołowej jak i samodzielnej organizacji pracy,
Informacja na temat doświadczenia w aplikowaniu o granty.
 

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych z oryginałem do wglądu.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. 

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

 

Osoba do kontaktu: Aneta Sadowska, aneta.sadowska@umlub.pl, tel. 81 448 75 00.

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 133/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ws. ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo – technicznych
Obszar naukowy – równoważne osiągnięcia naukowe
Obszar naukowy – równoważne osiągnięcia organizacyjne