dwa stanowiska adiunkta dydaktycznego

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej
ogłasza
KONKURS OTWARTY
na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Elektroniki i Technik Informacyjnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.
 

Wymagane kwalifikacje:

 • posiadany co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika lub Informatyka techniczna i telekomunikacja albo pokrewnych,
 • udokumentowany dorobek publikacyjny w reprezentowanej dyscyplinie,
 • autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednego opracowania metodyczno-dydaktycznego (podręcznika, skryptu, zbioru zadań itp.),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • mile widziane doświadczenie i osiągnięcia organizacyjne,
 • biegła znajomość języka polskiego (potwierdzona certyfikatem w przypadku obcokrajowców) oraz dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu),
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopię dyplomu doktora (oryginał do wglądu),
 • życiorys zawodowy (w tym informacje o działalności dydaktycznej i organizacyjnej),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  wykaz publikacji dydaktycznych i naukowych,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Sekretariat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38A, pokój 216, 20-618 Lublin,
w terminie do dnia 15.12.2021 r.

mail kontaktowy: keiti@pollub.pl

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na keiti@pollub.pl