dwa stanowiska asystenta

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: informatyka

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej

ogłasza konkurs otwarty na 
dwa stanowiska ASYSTENTA

w Katedrze Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 574) i Statucie PL.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku informatyka lub pokrewnym, ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów);
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
 • znajomość programowania algorytmów komputerowych;
 • znajomość programowania aplikacji internetowych;
 • zainteresowania w obszarze sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego;
 • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu;
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu);
 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie odpisów dyplomów ukończonych studiów I i II stopnia (oryginał odpisu do wglądu);
 • informacje o działalności podczas studiów;
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym;
 • informacje o predyspozycjach naukowo-badawczych (np. własne oświadczenie lub opinia opiekuna naukowego);
 • informacje o doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu);
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).
   

Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w:

sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki,
pok. 216, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin

lub
w formie elektronicznej: we.sekretariat@pollub.pl
w terminie do 31.08.2022 r.

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na we.sekretariat@pollub.pl