dwa stanowiska ASYSTENTA

Wydział Podstaw Techniki, Katedra Matematyki Stosowanej, Zakład Badawczy Modelowania Matematycznego
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

DZIEKAN
WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

ogłasza konkurs otwarty na 
dwa stanowiska ASYSTENTA

w Zakładzie Badawczym Modelowania Matematycznego
w Katedrze Matematyki Stosowanej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 574) i Statucie PL.

Wymagane kwalifikacje:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka lub informatyka, ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów);
 • doświadczenie w zakresie analizy danych;
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu);
 • życiorys, 2 zdjęcia;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenie o średniej ocen ze studiów;
 • udokumentowana informacja o publikacjach, ukończonych kursach i znajomości języków obcych;
 • udokumentowana informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej;
 • dodatkowe opinie, listy referencyjne, informacje o zdobytych nagrodach itp.;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu);
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).

Komplet dokumentów należy złożyć
w Biurze Obsługi Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 38 pok. 8, 20-618 Lublin
lub
przesłać w formie elektronicznej na adres wpt.sekretariat@pollub.pl

w terminie do dnia 15.07.2022 r.

Przesyłane drogą elektroniczną pliki nie mogą przekroczyć rozmiaru 25 MB w jednym mailu.
Planowane zatrudnienie od dnia 15.09.2022 r.             

 

Przy rozstrzygnięciu konkursu, oprócz kwalifikacji kandydatów, będą brane pod uwagę potrzeby kadrowe Katedry Matematyki Stosowanej WPT PL, w szczególności związane z prowadzeniem specjalistycznych zajęć na kierunkach studiów: matematyka oraz inżynieria i analiza danych.

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wpt.sekretariat@pollub.pl