dwa stanowiska lektora języka angielskiego

Studium Języków Obcych
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Kierownik
Studium Języków Obcych
Politechniki Lubelskiej
ogłasza konkurs otwarty na
DWA STANOWISKA LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

 I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.

II. DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • doświadczenie w nauczaniu dorosłych;
 • doświadczenie w pracy na wyższej uczelni technicznej przy wprowadzaniu specjalistycznego słownictwa technicznego;
 • doświadczenie w przygotowywaniu kart przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia;
 • doświadczenie w przygotowywaniu tłumaczeń tekstów technicznych z języka polskiego na angielski i odwrotnie.

III. ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu);
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra na kierunku filologia angielska;
  certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu);
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).
   

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od 01 października 2023 roku na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor. Politechnika zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu  bez rozstrzygnięcia oraz odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 38B, pokój 306 (Budynek Centech), 20-618 Lublin;
z dopiskiem „KONKURS  W SJO” 
w terminie do 31 marca 2023 roku.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się po 05 kwietnia 2023 r.

 

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Załączniki