dydaktyczne / wykładowca

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

REKTOR

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie

1.    Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1) stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji;

2) aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie naukowej wskazanej w pkt. 1;

3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk społecznych.

 

2.    Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1) Podanie skierowane do J.M. Rektora;

2) CV, wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzające dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat;

3) Kwestionariusz osobowy (formularz w załączniku nr 1);

4) Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskany stopień naukowy;

5) Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) (formularz w załączniku nr 2);

6) Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączniku nr 3);

7) Podpisana klauzula informacyjna przy pobieraniu danych w procesie rekrutacji (formularz w załączniku nr 4);

8) Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączniku nr 5).

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres e-mail Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@wspa.pl