instruktor w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

KIEROWNIK
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

ogłasza

konkurs otwarty na stanowisko

INSTRUKTORA
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

 • tytuł zawodowy: magister;
 • ukończone studia wyższe lub podyplomowe o kierunku wychowanie fizyczne;
 • udokumentowane uprawnienia trenerskie lub instruktorskie – lekkoatletyka;
 • udokumentowane uprawnienia trenerskie lub instruktorskie – fitness;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy dydaktycznej oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

 • posiadanie innych uprawnień (trenerskich, instruktorskich, sędziowskich);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • umiejętność organizacji eventów sportowych.

Wymagane dokumenty:

 • cv,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy, (formularz w załączeniu)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce, (formularz w załączeniu)
 • formularz dotyczący klauzuli RODO, (formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy. (formularz w załączeniu)
   

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Sekretariat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36B, pok. 131, 20-618 Lublin
lub złożyć osobiście w sekretariacie Studium
w terminie do dnia 24 marca 2022 r.

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Zgłoszenia, które nie spełniają warunków formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoważne z odrzuceniem oferty.

Załączniki