Konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w ZAKŁADZIE KOORDYNOWNEJ OPIEKI POŁOŻNICZEJ Katedry Rozwoju Położnictwa

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO
w ZAKŁADZIE KOORDYNOWANEJ OPIEKI POŁOŻNICZEJ Katedry Rozwoju Położnictwa

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w ZAKŁADZIE KOORDYNOWANEJ OPIEKI POŁOŻNICZEJ Katedry Rozwoju Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wymagania konkursowe:

Posiadanie tytułu zawodowego magistra położnictwa
Posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej w Polsce
Czynna znajomość j. obcego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana
C.V. – formularz
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra położnictwa
Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej w Polsce
Dokumenty potwierdzające czynną znajomość języka obcego
W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce,
w której kandydat ubiega się o zatrudnienie
Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
Oświadczenie o niekaralności
 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z wybranymi kandydatami

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 24 grudnia 2021 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu – Katarzyna Banach ).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.banach@umlub.pl