Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w ZAKŁADZIE PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w ZAKŁADZIE PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wymagania konkursowe:

Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce
Czynna znajomość j. obcego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana
C.V. – formularz
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce
Dokumenty potwierdzające czynną znajomość języka obcegoW przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce,
w której kandydat ubiega się o zatrudnienie
Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
Oświadczenie o niekaralności

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 24 grudnia 2021r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu – Katarzyna Banach ).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.banach@umlub.pl