Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO

Samodzielna Pracownia Genetyki Molekularnej Katedry Nauk Biomedycznych Wydziału Biomedycznego UM w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w Samodzielnej Pracowni Genetyki Molekularnej Katedry Nauk Biomedycznych Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Biomedycznego ul. Doktora Witolda Chodźki 7, 20-093 Lublin w terminie do 23 lutego 2023 roku.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego.
Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
Kompetencje preferowane:

·         Ukończenie studiów na kierunku Biologia lub Biotechnologia lub pokrewnym.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

·         Podanie skierowane do Dziekana.

·         C.V. – formularz.

·         Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

·         Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

·         Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

·         Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.

·         Oświadczenie o niekaralności.

·         Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego.

·         Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego.

Wykaz dokumentów preferowanych:

·         Poświadczona kserokopia dokumentu ukończenia studiów na kierunku Biologia lub Biotechnologia lub pokrewnym, jeśli dotyczy kandydata.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Biomedycznego z oryginałem do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Adamek, joanna.adamek@umlub.pl  +48 (81) 448 73 03

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie:

https://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,14234,konkurs-na-stanowisko-mlodszego-asystenta-dydaktycznego-w-samodzielnej-pracowni-genetyki-molekularnej-katedry-nauk-biomedycznych-wydzialu-biomedycznego.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.adamek@umlub.pl