lektor języka angielskiego

Studium Języków Obcych
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Kierownik
Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej
ogłasza
KONKURS OTWARTY NA 
STANOWISKO LEKTORA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie Politechniki Lubelskiej.
 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej;
 • przynajmniej 5-letni staż pracy w nauczaniu dorosłych;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.

II. DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • doświadczenie w pracy na wyższej uczelni technicznej przy wprowadzaniu specjalistycznego słownictwa technicznego;
 • doświadczenie w przygotowywaniu kart przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia;
 • doświadczenie w przygotowywaniu tłumaczeń tekstów technicznych z języka polskiego na angielski i odwrotnie;
 • uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego.

III. ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra na kierunku filologia angielska;
 • certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji.

IV. WARUNKI ZATRUDNIENIA:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od 15 listopada 2021 roku na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor. Politechnika zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia oraz odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Sekretariat Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 38B, pokój 306 (Budynek Centech), 20-618 Lublin;
z dopiskiem „KONKURS W SJO”,
w terminie do 2 listopada 2021 roku.

Będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

mail kontaktowy: studiumjo@pollub.pl

klauzule: zgody i informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO)

kwestionariusz osobowy

oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy
 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na studiumjo@pollub.pl