lektor w grupie dydaktycznej

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko LEKTORA (język angielski) w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko LEKTORA w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, w terminie do 13 lutego 2023r.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego,
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z języka angielskiego,
 • Biegła znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
   

Kompetencje preferowane: 

 • Znajomość języka angielskiego medycznego – min. 200 h – udokumentowanego przeszkolenia/ prowadzenia lub uczestnictwa w zajęciachnauki języka specjalistycznego – „Medical English”.
   

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana
 Wzór formularza
C.V. – formularz
 Wzór formularza
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Wzór formularza
Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Wzór formularza
Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 Wzór formularza
Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 Wzór formularza
Oświadczenie o niekaralności
 Wzór formularza
Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego,
Dokument potwierdzający prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami z języka angielskiego wydany przez Podmiot, w którym te zajęcia się odbywały
Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 

Jeśli dotyczy Kandydatów:

Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego medycznego – min. 200 h – udokumentowanego przeszkolenia/ prowadzenia lub uczestnictwa w zajęciach nauki języka specjalistycznego – „Medical English”
 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych z oryginałem do wglądu.

 

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aneta Sadowska, e-mail aneta.sadowska@umlub.pl,

tel. +48 81 448 75 00