Młodszy asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

Lublin 28.06.2021

OGŁOSZENIE

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy  w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziały Farmaceutycznego w terminie do dnia 27.07.2021r.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

1.       Podanie skierowane do Dziekana.

2.       Życiorys.

3.       Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.       Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.       Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

6.       Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.

7.       Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

8.       Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydanym przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.

9.       Uzupełniona karta oceny okresowej w obszarze dydaktycznym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia dydaktyczne – w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

10.   W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom:

1.       Posiadać co najmniej tytuł zawodowego magistra w dyscyplinie nauk medycznych.

2.       Posiadać wiedzę dotyczącą badań z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

3.       Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.

4.       Posiadać czynną znajomość języka angielskiego i czynną znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Katarzyny Tarkowskiej – pracownika Wydziału Farmaceutycznego UM ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448 70 03