Młodszy asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

              Lublin 06.07.2021

OGŁOSZENIE

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko:

młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy  w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziały Farmaceutycznego w terminie do dnia 05.08.2021r.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

1. Podanie skierowane do Dziekana.

2. Życiorys.

3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

6. Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.

7. Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

8. Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydanym przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopie publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.

9. Uzupełniona karta oceny okresowej w obszarze dydaktycznym wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia dydaktyczne – w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

10. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom:

1. Posiadać co najmniej tytuł zawodowego magistra w dyscyplinie nauk medycznych.

2. Posiadać wiedzę dotyczącą badań z zakresu medycznej diagnostyki medycznej.

3. Posiadać czynną znajomość języka angielskiego i czynną znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Katarzyny Tarkowskiej – pracownika Wydziału Farmaceutycznego UM ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448 70 03

 

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzynatarkowska@umlub.pl