Młodszy asystent dydaktyczny 2 stanowiska

Lekarsko-Dentystyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warunkami wymaganymi od kandydatów na 2 stanowiska młodszego asystenta w grupie dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są:

-Posiadanie tytułu zawodowego lekarza dentysty,
-Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
-Posiadanie czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

-Podanie skierowane do Dziekana,

-Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-C.V. ,

-Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

-Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

-Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,

-Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,

-Oświadczenie o niekaralności,

-Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

ZGŁOSZENIA należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2023 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Elżbiety Mardoń – pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

W celu poświadczenia kserokopii wymaganych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu ich oryginałów.