młodszy asystent dydaktyczny 3 stanowiska

Lekarsko-Dentystyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki medyczne

 

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 3 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO
w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko młodszego asystenta dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są:

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza dentysty,
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
 • Posiadanie czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego,
   

Kompetencjami preferowanymi są :

 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • Posiadanie lub rozpoczęcie specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej.

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 • Podanie skierowane do Dziekana,
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • C.V. ,
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat
 • Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie dodatkowego wykształcenia pedagogicznego- jeśli dotyczy kandydata,
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.
 • Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu zajęć – jeżeli dotyczy kandydata,
 • Dokument potwierdzający posiadanie lub rozpoczęcie specjalizacji – jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

ZGŁOSZENIA należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2022r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Elżbiety Mardoń – pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

W celu poświadczenia kserokopii wymaganych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu ich oryginałów.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na elzbieta.mardon@umlub.pl