MŁODSZY ASYSTENT DYDAKTYCZNY w ZAKŁADZIE BIOLOGII I PARAZYTOLOGII Katedry Farmakologii i Biologii

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w ZAKŁADZIE BIOLOGII I PARAZYTOLOGII Katedry Farmakologii i Biologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wymagania konkursowe:

Posiadanie tytułu zawodowego magistra biologii
Czynna znajomość j. obcego lub znajomość języka polskiego, w przypadku cudzoziemców

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana
C.V. – formularz
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego
Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie
Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
Oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 20 października 2021 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu – Katarzyna Banach ).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.banach@umlub.pl