Młodszy asystent dydaktyczny

Wydział Lekarsko-Dentystyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko młodszego asystenta dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są:

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza dentysty,
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
 • Posiadanie czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego,
 • Preferowane posiadanie dodatkowego wykształcenia pedagogicznego.
   

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 • Podanie skierowane do Dziekana,
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • C.V. ,
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie dodatkowego wykształcenia pedagogicznego – jeśli dotyczy kandydata,
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

ZGŁOSZENIA należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2021 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Elżbiety Mardoń – pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

W celu poświadczenia kserokopii wymaganych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu ich oryginałów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na elzbieta.mardon@umlub.pl