młodszy asystent w grupie dydaktycznej

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Samodzielnej Pracowni Medycznych Czynności Ratunkowych i Ratownictwa Specjalistycznego
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Medycznych Czynności Ratunkowych i Ratownictwa Specjalistycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, w terminie do 10 lutego 2023r.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

Posiadania tytułu zawodowego magistra,
Posiadania tytułu zawodowego ratownika medycznego,
Posiadania co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym/ Pogotowiu Ratunkowym,
Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana,
Wzór formularza
C.V. – formularz,
Wzór formularza
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Wzór formularza
Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Wzór formularza
Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej,
Wzór formularza
Oświadczenie o niekaralności,
Wzór formularza
Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
Wzór formularza
Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra,
Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego ratownika medycznego,
Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym/ Pogotowiu Ratunkowym,
Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych z oryginałem do wglądu.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

 Osoba do kontaktu: Aneta Sadowska, aneta.sadowska@umlub.pl, 81 448 75 00.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.sadowska@umlub.pl