młodszy asystent w grupie dydaktycznej

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Zakładzie Histologii Embriologii i Cytofizjologii Katedry Nauk Podstawowych
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Histologii, Embriologii i Cytofizjologii Katedry Nauk Podstawowych  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, w terminie do dnia 10 lutego 2023r.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

  • Posiadania tytuł zawodowy lekarza lub lekarza stomatologii,
  • Posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,
  • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
     

Kompetencje preferowane:

  • Doświadczenie w pracy dydaktycznej
     

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana
 Wzór formularza
C.V. – formularz
 Wzór formularza
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 Wzór formularza

Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Wzór formularza
Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 Wzór formularza
Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 Wzór formularza
Oświadczenie o niekaralności
 Wzór formularza
Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza lub lekarza stomatologii,
Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego,
Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 

Jeśli dotyczy kandydatów:

Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie w pracy dydaktycznej
 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych z oryginałem do wglądu. 

 

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aneta Sadowska: aneta.sadowska@umlub.pl,

tel. +48 81 448 75 00

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.sadowska@umlub.pl