POST-DOC

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konkurs na stanowisko POST-DOC w projekcie badawczym w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Katedry Nauk Podstawowych
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 20+LAP pt.: „Równoległa ilościowa ocena celowalności, wychwytu komórkowego i wewnątrzkomórkowego uwalniania leku w celu ustalenia zależności struktura-aktywność w nanomedycynie”.

 

O projekcie

 

Opis zadań:

Wykonywanie prac laboratoryjnych opisanych w projekcie oraz nadzorowanie codziennych prac w laboratorium.
Projektowanie, tworzenie, klonowanie i testowanie różnych konstruktów genetycznych.
Analiza i interpretacja danych.
Publikowanie danych badawczych z projektu.
Prezentacja danych na wewnętrznych spotkaniach laboratorium oraz prezentacja wyników projektu na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Uczestnictwo w kursach mających na celu zdobycie wiedzy na temat analizowania danych naukowych oraz posługiwania się różnymi technikami potrzebnymi do realizacji projektu.
Ścisła współpraca z kierownikiem projektu i zespołem w Uniwersytecie w Ulm (Niemcy), a także z resztą zespołu kierownika lub z innymi członkami zespołu Katedry i Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej oraz współpracownikami.
 

Wymagania:

Posiadanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk biologicznych / biochemicznych / biotechnologii / biomedycyny (lub kierunków pokrewnych, które mogą obejmować chemię i biofizykę) w momencie podpisania umowy o pracę, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (możliwe przedłużenie tego okresu wg pkt 2.1.1. Regulaminu NCN, stanowiącego Załącznik do uchwały Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych), uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku.
Dobra praktyczna i teoretyczna znajomość technik biologii molekularnej.
Doświadczenie w protokołach hodowli komórkowych lub tkankowych ssaków, inżynierii genetycznej i mikroskopii (obrazowanie konfokalne, immunofluorescencja).
Umiejętności analizy bioinformatycznej danych będą silnym atutem.
Doświadczenie z nanonośnikami (nanocząstki, nanopręty itp.) będzie dobrze widziane.
Chęć do pracy i entuzjazm do prowadzenia badań.
Umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnie.
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Językiem roboczym jest angielski. Doświadczenie zagraniczne (dla kandydatów z Polski).
Dodatkowymi atutami będą publikacje w recenzowanych czasopismach, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych oraz uzyskane dofinansowanie na realizację grantów.
 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny 6 miesięcy z możliwością przedłużenia maksymalnie do 3 lat.
Planowana data rozpoczęcia pracy: luty/marzec 2023 – do uzgodnienia z kandydatem
Wynagrodzenie 10.000 zł brutto-brutto miesięcznie.
 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

Podanie skierowane do Dziekana
C.V. (formularz)
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
Oświadczenie o niekaralności
Deklaracja o dyscyplinie
Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub zaświadczenie o planowanym terminie obrony pracy doktorskiej.
 

Powyższe dokumenty wystawione w języku innym niż angielski powinny zostać przetłumaczone na język angielski lub polski.

 

Osoby posiadające stopień doktora uzyskany za granicą i których stopień nie może być uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność mogą zostać zatrudnione wyłącznie po uprzedniej nostryfikacji stopnia naukowego doktora.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7,  20-093 Lublin w formie skanów na adres e-mail: aneta.sadowska@umlub.pl w terminie do dnia 13 lutego 2023 roku.

 

Prosimy również o przesłanie nw. dokumentów wyłącznie w wersji angielskiej na adres: agnieszka.styczynska@umlub.pl jako jeden plik pdf (max 15 Mb) w terminie do dnia 13 lutego 2023 roku.

 

Krótki list motywacyjny opisujący powody zainteresowania stanowiskiem, poprzednie projekty badawcze i doświadczenie zawodowe (CV) oraz cele zawodowe (maks. 1 strona).
Opis pracy doktorskiej i jej wyników.
Kopie wszystkich stosownych dyplomów oraz pełna lista posiadanych stopni naukowych i odpowiednich świadectw.
Lista abstraktów z konferencji i/lub publikacji.
Wskazanie 2 osób mogących udzielić referencji (imię i nazwisko, dane kontaktowe) oraz ich związek z kandydatem np. promotor, współpracownik. Prosimy o niedołączanie listów rekomendacyjnych.
 

Informacje dodatkowe:

Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na około 30 minutową rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku, gdy więcej niż jeden kandydat spełnia wymogi konkursowe, dopuszcza się sytuację, w której Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zarekomendowaniu do zatrudnienia kandydata znajdującego się na drugiej pozycji listy rankingowej obejmującej kandydatów spełniających wymogi konkursowe, w przypadku, gdy kandydat znajdujący się na pierwszym miejscu zrezygnuje z nawiązania stosunku pracy.

Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia konkursu bez wyboru kandydata.

Osoba do kontaktu: aneta.sadowska@umlub.pl 

Kierownik projektu: Prof. Adolfo Rivero Müller, adolfo.rivero-muller@umlub.pl  

Więcej informacji
ResearchGate
Publikacje
 

Konkurs realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowe Centrum Nauki dla stanowiska typu post-doc w ramach konkursu OPUS 20 + LAP.

Regulamin

Wynagrodzenie w ramach pełnoetatowego stanowiska typu post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki może być przyznane osobie, która:

Uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku.
W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.sadowska@umlub.pl