PROFESOR UCZELNI (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

PCB-1222A-57/2022

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Etyki w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–      posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność etyka;

–      posiadanie znaczących osiągnięć naukowych;

–      doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne;

–      posiadanie wiedzy w zakresie etyki i historii filozofii potwierdzone publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi;

–      sprawowanie funkcji promotora w co najmniej jednym postępowaniu o nadanie stopnia doktora lub sporządzenie co najmniej jednej recenzji w postępowaniu habilitacyjnym lub doktorskim albo pozyskanie środków zewnętrznych na działalność badawczą lub dydaktyczną w Uniwersytecie;

–      bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi oraz prowadzonymi zajęciami;

–      współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (visiting profesor, staże badawcze);

–      znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

–     podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

–           odpis dyplomu doktora habilitowanego;

–           kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

–           wykaz publikacji naukowych;

–           wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–     oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

–           oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

–     oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych);

–     referencje, opinia o predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 października 2022 r. na czas nieokreślony
    w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, pok. 105

Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

Z dopiskiem: konkurs Katedra Etyki

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu –  10 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia –  19 września 2022 r.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instfil@bacon.umcs.lublin.pl