PROFESOR UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej w Lublinie
ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Elektroniki i Technik Informacyjnych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Wymagania stawiane kandydatowi:

Osoba ubiegająca się o pracę na ww. stanowisku powinna posiadać:

 • stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika lub nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub równoważny;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu jednej z dziedzin: elektrotechniki, elektroniki, informatyki, inżynierii biomedycznej, mechatroniki, potwierdzony m.in.: autorstwem lub współautorstwem publikacji naukowych indeksowanych w WoS lub SCOPUS;
 • udokumentowany staż w jednostce naukowej;
 • biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzoną stosownym certyfikatem);
 • dobrą znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie),
 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kopie dyplomu/ów wymaganych na danym stanowisku,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu),
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu),
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor. Politechnika Lubelska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia oraz odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Elektrotechniki i Informatyki,
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin,
pok. 216

lub

przesłać w formie elektronicznej: we.sekretariat@pollub.pl

w terminie do 15 września 2023 r.

mail kontaktowy: keiti@pollub.pl

Informujemy, że po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegną zniszczeniu. Jeżeli aplikujący będzie chciał odzyskać dokumenty, powinien o tym fakcie poinformować w zgłoszeniu do konkursu.

Załączniki