profesor uczelni w grupie pracowników badawczych

Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Pełnomocnik Rektora KUL ds. Wydziału Medycznego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA KUL

w grupie pracowników badawczych

w Instytucie Nauk o Zdrowiu

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018.1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych,
 2. posiadanie znaczącego dorobku naukowego w zakresie nauk medycznych oraz doświadczenia w pracy naukowej, w szczególności doświadczenia w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w czasopismach ujętych w wykazie prowadzonym na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej – minimalnie dwóch artykułów w czasopismach na poziomie co najmniej 100 punktów (w dwóch latach poprzedzających ogłoszenie konkursu,
 3. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowego z projektów krajowych oraz międzynarodowych,
 4. udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 2. autoreferatu uwzględniającego osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej,
 3. wykazu publikacji,
 4. kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 5. kwestionariusza personalnego kandydata,
 6. klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 7. oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 8. oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 9. oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Medycznego KUL, ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin (p. 306), w terminie do dnia 30 marca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2023 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.