profesor

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

 

DZIEKAN  WYDZIAŁU  INŻYNIERII  PRODUKCJI

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO  W  LUBLINIE

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji

w Zakładzie Geodezji i Informacji Przestrzennej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).

Wymagania dla kandydatów:

·         stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, specjalność geodezja i kartografia,

·         tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych,

·         predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,

·         nienaganna postawa etyczno-moralna,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim),

·         dobra znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

·         życiorys,

·         kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, http://www.up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),

·         dyplomy lub odpisy dyplomów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające posiadany stopień i tytuł,

·         oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),

·         oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni http://www.up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

·         w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Głęboka 28 pok. 138, tel. (+48 81) 531 96 67, w terminie od 18.07.2022 r. do 19.08.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.09.2022 r.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać w w Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji, ul. Leszczyńskiego 7, tel. (+48 81) 532-06-44.

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
(-) prof. dr hab. Dariusz Andrejko

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marta.czyzykiewicz@up.lublin.pl