stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 2 sierpnia 2021r.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

– Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego.
– Posiadania znaczącego dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich dla stanowiska asystenta w grupie badawczej (180 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 45 pkt – analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie).
– Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie: https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,11438,konkurs-na-stanowisko-asystenta-badawczego-w-i-klinice-psychiatrii-psychoterapii-i-wczesnej-interwencji-katedry-psychiatrii.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandrakrupicz@umlub.pl