starszy wykładowca (nauki prawne)

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

– posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk prawnych;
− posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-
dydaktycznego;
− dołączenie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, ze wskazaniem ocen, które Kandydat otrzymał z przedmiotów: prawo administracyjne i publiczne prawo gospodarcze;
− wykazanie przez Kandydata innych dodatkowych osiągnięć;
− znajomość języków obcych (angielski);
− bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.sikora@poczta.umcs.lublin.pl