adiunkt

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–         posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych;

–         predyspozycje do pracy badawczo – dydaktycznej, potwierdzone stosowną opinią;

–         umiejętność pracy w zespole;

–         posiadanie dorobku naukowego dotyczącego zagadnień z analizy strukturalnej biopolimerów zwłaszcza polisacharydów mikroorganizmów – wymagane autorstwo w publikacjach naukowych i doniesieniach konferencyjnych, w tym                      co najmniej pięć publikacji z listy filadelfijskiej (przynajmniej jedna publikacja wydana w latach 2021-2022);

–         posiadanie praktycznej znajomości technik mikrobiologicznych oraz analitycznych stosowanych do izolacji, rozdziałów oraz analizy chemicznej i strukturalnej biopolimerów, zwłaszcza polisacharydów bakteryjnych (GC-MS, LC-MS, spektrometrii mas MALDI-TOF, spektroskopii 1D i 2D NMR);

–         posiadanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora;

–         praktyczna znajomość technik elektroforetycznych i immunoenzymatycznych (Western blotting, ELISA);

–         posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym w zakresie mikrobiologii
oraz technik analitycznych tj. chromatografia gazowa, spektrometria mas;

–         dobra znajomość komputerowych programów graficznych i statystycznych wykorzystywanych w analizie  wyników eksperymentalnych i programów niezbędnych do redagowania prac naukowo-badawczych (Word, Excel, PowerPoint, GraphPad, Mendeley, EndNote) oraz tworzenia modeli i wzorów strukturalnych biomolekuł (ChemSketch, CorelDraw);

–         doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym, immunochemicznym lub epidemiologicznym;

–         posiadanie dorobku organizacyjnego i popularyzującego naukę;

–         legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;

–         bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;

–         udział w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

–         doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu projektami finansowanymi ze źródeł wewnętrznych;

–         umiejętność prezentowania i raportowania wyników.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biologia@umcs.pl