wykładowca (dydaktyczny)

Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 3.605,00 zł brutto
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra romanistyki/ filologii romańskiej/ filologii francuskiej/ dydaktyki języka francuskiego lub tytułu równorzędnego;

– udokumentowane doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka francuskiego na studiach neofilologicznych;

– posiadanie wyróżniających się osiągnięć dydaktycznych, w tym aktywność w zakresie nauczania i promocji języka francuskiego w różnych działaniach i kontekstach edukacyjnych;

– potwierdzone opinią predyspozycje do pracy dydaktycznej;

– natywna znajomość języka francuskiego oraz dobra lub bardzo dobra znajomość języka polskiego.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych, ewentualnie naukowych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym  miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.

Załączniki