wykładowca – pracownik dydaktyczny

Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 3.819
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r.Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. 2018,poz.1668 z późn.zm./ oraz § 89 ust. 2 pkt. 5 Statutu UP w Lublinie, a ponadto
posiadają:
 ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskany tytuł zawodowy magistra,
 uprawnienia instruktora sportu koszykówka,
 uprawnienia instruktora sportu pływanie,
 doświadczenie w prowadzeniu treningów pływackich z młodzieżą akademicką przez okres co najmniej 3 lat,
 doświadczenie w prowadzeniu treningów koszykówki z młodzieżą akademicką przez okres co najmniej 3 lat,
 doświadczenie w pracy dydaktycznej z młodzieżą akademicką przez okres co najmniej 3 lat,
 biegłą znajomość języka polskiego,
 biegłą znajomość programów pakietu Microsoft Office, platformy Teams oraz umiejętność profesjonalnego
wykorzystywania zasobów internetowych w celu podwyższenia poziomu i jakości pracy dydaktycznej,
 pozytywną opinię z ostatniego miejsca pracy,
 wyróżnianie się nienaganną postawą etyczno-moralną

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dariusz.boguszewski@up.lublin.pl