wykładowca – pracownik dydaktyczny

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra (preferowane kierunki mieszczące się w dyscyplinie ekonomia
  i finanse);

– predyspozycje do pracy dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika naukowego;

– biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego oraz języka obcego (preferowany język angielski);

– doświadczenie organizacyjne;

– mile widziane doświadczenie praktyczne w zakresie finansów przedsiębiorstw.

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu magistra;

– opinia samodzielnego pracownika o predyspozycjach kandydata do pracy dydaktycznej;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz osiągnięć organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

https://www.umcs.pl/pl/oferty-pracy-na-umcs,927,wykladowca,118757.chtm

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.franczuk@mail.umcs.pl