Młodszy asystent

Lekarsko-Dentystyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warunkami wymaganymi od kandydatów na stanowisko młodszego asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:

  • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty,
  • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce
    i ukończenie stażu podyplomowego,
  • Posiadanie czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego,
  • Preferowane odbyte szkolenia z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej,
  • Mile widziana działalność w kołach naukowych i/lub organizacjach studenckich.
     

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

  • Podanie skierowane do Dziekana,
  • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • C.V. ,
  • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat
  • Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
  • Zaświadczenia z odbytych szkoleń z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej – jeśli dotyczy kandydata,
  • Zaświadczenia o działalności w kołach naukowych i/lub organizacjach studenckich – jeśli dotyczy kandydata,
  • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
  • Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.),
  • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

ZGŁOSZENIA należy złożyć w terminie do dnia 03.03.2021 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Elżbiety Mardoń – pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).