Młodszy asystent

Lekarsko-Dentystyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO  w pełnym wymiarze czasu pracy każde w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warunkami wymaganymi od kandydatów na obydwa stanowiska młodszego asystenta dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy każde w Zakładzie Zintegrowanej Stomatologii  Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są:

  • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza dentysty,
  • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce i ukończenie stażu podyplomowego,
  • Posiadanie czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
     

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

Podanie skierowane do Dziekana,
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
C.V. ,
Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
·         Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,

Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
·         Oświadczenie o niekaralności,

·         Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

 

 

ZGŁOSZENIA należy złożyć w terminie do dnia 27.09.2021 r.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Elżbiety Mardoń – pracownika Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na elzbieta.mardon@umlub.pl