Starszy wykładowca

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

 

KONKURS NR 6/WTS/2021

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Filia w Mławie, Wydział  Nauk Technicznych i Społecznych

ul. Warszawska 52, 06-500 Mława, Polska, tel.: 23 654 98 08

 

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ogłasza

 

Konkurs  na stanowisko starszego wykładowcy na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
w Zakładzie  Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r . poz. 478 z późn. zm. ), dalej Ustawa.

Wymagania:

Kandydaci powinni posiadać:

 tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy: doktora w dziedzinie nauk społecznych

 specjalistyczne umiejętności z zakresu dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie do prowadzenia przedmiotów:

 

1.      Bezpieczeństwo społeczne

2.      Bezpieczeństwo państwa

3.      Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej

4.      Bezpieczeństwo zdrowotne

5.      Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie

6.      Ratownictwo medyczne w stanach nadzwyczajnych

 złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy,

 doświadczenie zawodowe w służbach funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa
i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Wniosek/podanie o zatrudnienie.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego.

4. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i/lub opis doświadczenia praktycznego uzyskanego poza szkolnictwem wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny naukowej związanej z ogłoszeniem konkursu.

5. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na zatrudnienie go w pełnym wymiarze czasu pracy, a uczelnia będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy  (w przypadku kandydata ubiegającego się o  zatrudnienie na pełen etat).

6. Oświadczenie RODO.

7. Oświadczenie o doświadczeniu zawodowym i kompetencjach uzyskanych poza uczelnią pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów.

Kandydat może złożyć:

– inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu, dotyczące np. uprawnienia pedagogiczne, dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych lub oświadczyć o gotowości do prowadzenia tego typu prac na rzecz uczelni.

 

Komisja może zawnioskować do kandydata o złożenie referencji, zaprosić na rozmowę uzupełniającą.

Składane kopie dokumentów muszą zostać opatrzone klauzulą potwierdzającą ich zgodność z oryginałem zamieszczoną przez kandydata.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa                                        im.  Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska  (Rektorat) z adnotacją na kopercie KONKURS NR 6 /WTS/2021.

 

          Termin składania dokumentów upływa w dniu 16 lipca 2021 roku. Liczy się data wpływu dokumentów do uczelni.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  23.07.2021 roku.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

                Dziekan
         Wydziału  Nauk Technicznych
                        i Społecznych

 

                                                                                       dr Renata Dzik

 

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@puzim.edu.pl