Młodszy asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną, Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/ drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin w terminie do 21.09.2023 roku.

https://umlub.pl/pl/job-offer/mlodszy-asystent-w-grupie-badawczo-dydaktycznej/

Nasze wymagania

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego, jeśli w danym zawodzie są one wymagane
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego

Mile widziane

 • posiadanie tytułu zawodowego lekarza lub magistra biotechnologii medycznej
 • doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych, badaniach metodą cytometrii przepływowej
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie przydzielonych zajęć dydaktycznych;
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • Promotorstwo prac licencjackich i prac magisterskich
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się
 • Pełnienie roli obserwatora na egzaminie ustnym
 • Sprawowanie opieki nad studentami objętymi indywidualnym planem studiów
 • Opieka nad kołami naukowymi studentów i doktorantów
 • Pełnienie roli koordynatora kierunku/modułu/przedmiotu
 • Kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
 • Uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczeństwa np. udział w obozach naukowych, białych niedzielach itp
 • Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne
 • Wykonywanie zleconych przez kierownika jednostki, Dziekana i Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki zadań organizacyjnych i dydaktycznych wchodzących w zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku
 • Terminowe wypełnianie sprawozdawczości związanej z dydaktyką

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do Dziekana
 • CV
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie o dyscyplinie naukowej

Załączniki