Młodszy asystent stanowisko dydaktyczne

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Lekarskiego, ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, w terminie do dnia 21 lutego 2024 roku.

Nasze wymagania

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego,
 • Posiadania prawa do wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego, jeśli w danym zawodzie są one wymagane,
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.

Mile widziane

 • Posiadanie co najmniej roczne doświadczenie w pracowni mikrobiologicznej lub genetycznej lub immunologicznej,
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie przydzielonych zajęć dydaktycznych
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • Promotorstwo prac licencjackich i prac magisterskich
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się,
 • Pełnienie roli obserwatora na egzaminie ustnym
 • Kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
 • Opieka nad kołami naukowymi studentów i doktorantów
 • Udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • Opracowanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć
 • Udział w komisjach i zespołach wydziałowych i uczelnianych
 • Pełnienie roli koordynatora kształcenia praktycznego/funkcji opiekuna roku
 • Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych
 • Wykonywanie zleconych prze kierownika jednostki, Dziekana i Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki zadań organizacyjnych i dydaktycznych wchodzących w zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku
 • Terminowe wypełnianie sprawozdawczości związanej z dydaktyką
 • Wykonywanie innych zadań określonych w Załącznikach do Zarządzeń Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo - technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana
 • C.V. – formularz
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego, jeśli są one wymagane
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie ul. Jaczewskiego 4 (Collegium Anatomicum ) tel. 81 448 62 22 , a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
 • Dokument potwierdzający co najmniej roczne doświadczenie w pracowni mikrobiologicznej lub genetycznej lub immunologicznej, jeśli dotyczy kandydata
 • Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, jeśli dotyczy kandydata

Załączniki