Młodszy asystent stanowisko dydaktyczne

LEKARSKI
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: LUBLIN
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Katedry Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nasze wymagania

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza
 • Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego

Mile widziane

 • posiadanie bądź rozpoczęcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządów ruchu

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie przydzielonych zajęć dydaktycznych
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • Promotorstwo prac licencjackich i prac magisterskich
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się
 • Pełnienie roli obserwatora na egzaminie ustnym
 • Sprawowanie opieki nad studentami objętymi indywidualnym planem studiów
 • Opieka nad kołami naukowymi studentów i doktorantów
 • Pełnienie roli koordynatora kierunku/modułu/przedmiotu
 • Kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
 • Uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczeństwa np. udział w obozach naukowych, białych niedzielach itp.
 • Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne
 • Wykonywanie zleconych prze kierownika jednostki, Dziekana i Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki zadań organizacyjnych i dydaktycznych wchodzących w zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku
 • Terminowe wypełnianie sprawozdawczości związanej z dydaktyką
 • Udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
 • Udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • Opracowanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć
 • Udział w komisjach i zespołach wydziałowych i uczelnianych
 • Działania na rzecz promocji wydziału lub innej niż wydział jednostki organizacyjnej uczelni
 • Pełnienie roli koordynatora kształcenia praktycznego/funkcji opiekuna roku
 • Wspomaganie działalności organizacyjnej w obszarze kształcenia
 • Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych
 • Wykonywanie innych zadań określonych w Załącznikach do Zarządzeń Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo - technicznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana
 • C.V.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie (ul. K. Jaczewskiego 4, Collegium Anatomicum, tel. 81 448-62-20), a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, bądź rozpoczęcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządów ruchu, jeżeli dotyczy kandydata

Załączniki