Młodszy asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Akademickiej Pracowni Testów Psychologicznych Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nasze wymagania

 • Posiadania tytułu magistra psychologii
 • Posiadania co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego
 • Posiadania biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • Posiadanie umiejętności w zakresie obsługi programu SPSS
 • Posiadanie kompetencji wykraczających poza program ukończonych studiów w zakresie diagnozy psychologicznej
 • Odbyte kursy, szkolenia i konferencje w zakresie poszerzającym wiedzę i umiejętności psychologiczne

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 360 godzin rocznie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana
 • C.V.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie – rejestr karny
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
 • Dokumenty poświadczające co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego umiejętność obsługi programu SPSS
 • Poświadczenia posiadania kompetencji wykraczających poza programów ukończonych studiów w zakresie diagnozy psychologicznej
 • Poświadczenia odbytych kursów, szkoleń i konferencji

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin