Młodszy asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski, Klinika Ginekologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Ginekologii Dziecięcej (od 1 października 2024r. – Klinika Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nasze wymagania

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza
 • Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i co najmniej w jednej z dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna
 • Złożenie oświadczenia o dyscyplinie, którą reprezentuje spośród wskazanych w pkt a z zachowaniem obowiązującego terminu
 • Publikowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych (prowadzonych pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna) z afiliacją Uniwersytetu
 • Pozyskiwanie i realizowanie grantów zewnętrznych
 • Prowadzenie przydzielonych zajęć dydaktycznych
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • Promotorstwo prac licencjackich i prac magisterskich
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się;
 • Pełnienie roli obserwatora na egzaminie ustnym
 • Sprawowanie opieki nad studentami objętymi indywidualnym planem studiów
 • Opieka nad kołami naukowymi studentów i doktorantów
 • Pełnienie roli koordynatora kierunku/modułu/przedmiotu
 • Kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
 • Uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczeństwa np. udział w obozach naukowych, białych niedzielach itp
 • Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne
 • Wykonywanie zleconych przez kierownika jednostki, Dziekana i Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki zadań organizacyjnych i dydaktycznych wchodzących w zakres obowiązków wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku
 • Terminowe wypełnianie sprawozdawczości związanej z dydaktyką.
 • Udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
 • Udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • Opracowanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć
 • Udział w komisjach i zespołach wydziałowych i uczelnianych
 • Działania na rzecz promocji wydziału lub innej niż wydział jednostki organizacyjnej uczelni
 • Pełnienie roli koordynatora kształcenia praktycznego/funkcji opiekuna roku
 • Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych
 • Wykonywanie innych zadań określonych w Załącznikach do Zarządzeń Rektora UM w Lublinie w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo - technicznych
 • W przypadku zatrudniania w jednostkach o charakterze klinicznym nauczyciel akademicki jest obowiązany do uczestnictwa w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w jednostce organizacyjnej udostępnionej Uniwersytetowi przez podmiot prowadzący działalność leczniczą

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana
 • C.V.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Oświadczenie o dyscyplinie naukowej
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o zamieszkiwaniu w innym państwie
 • Oświadczenie o niekaralności

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Lekarskiego, ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin