Młodszy asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nasze wymagania

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza
 • Posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego
 • Posiadania czynnej znajomości języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego

Mile widziane

 • posiadanie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub odbywanie szkolenia specjalizacyjnego z ukończeniem minimum 4 lat szkolenia potwierdzone przez kierownika specjalizacji
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami kierunków medycznych
 • posiadanie doświadczenia w działalności naukowej potwierdzone zaświadczeniem z Biblioteki UML lub wykazem publikacji lub zaświadczeniem ze Szkoły Doktorskiej lub promotora o pracy doktorskiej

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i co najmniej w jednej z dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna
 • Złożenie oświadczenia o dyscyplinie, którą reprezentuje spośród wskazanych w pkt a z zachowaniem obowiązującego terminu
 • Publikowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych (prowadzonych pod kierunkiem wyznaczonego opiekuna) z afiliacją Uniwersytetu
 • Pozyskiwanie i realizowanie grantów zewnętrznych
 • Prowadzenie przydzielonych zajęć dydaktycznych
 • Pełnienie dyżurów dydaktycznych w wymiarze, co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • Promotorstwo prac licencjackich i prac magisterskich
 • Przygotowywanie, przeprowadzanie i sprawdzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów oraz innych form weryfikacji uzyskiwanych przez studentów efektów uczenia się
 • Pełnienie roli obserwatora na egzaminie ustnym
 • Sprawowanie opieki nad studentami objętymi indywidualnym planem studiów
 • Opieka nad kołami naukowymi studentów i doktorantów
 • Pełnienie roli koordynatora kierunku/modułu/przedmiotu
 • Kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi
 • Uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczeństwa np. udział w obozach naukowych, białych niedzielach itp
 • Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne
 • W przypadku zatrudniania w jednostkach o charakterze klinicznym nauczyciel akademicki jest obowiązany do uczestnictwa w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w jednostce organizacyjnej udostępnionej Uniwersytetowi przez podmiot prowadzący działalność leczniczą

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana
 • C.V.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej
 • Oświadczenie o dyscyplinie naukowej – preferowana dyscyplina: nauki medyczne
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o zamieszkiwaniu w innym państwie
 • Oświadczenie o niekaralności

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Lekarskiego, ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin